Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden. Opplysningene kan ikke knyttes tilbake til deg.

Åpenhetsloven Aboveit 2024

I tråd med den norske åpenhetsloven arbeider vi med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. På denne siden følger beskrivelse av hvordan vi arbeider, og vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet.

Aboveit AS er et konsulentselskap som leverer IT-tjenester til både offentlig og privat sektor. Vi er opptatt av å sikre at vi opererer i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter og fremmer anstendige arbeidsforhold. Vi tar dette ansvaret på alvor og er forpliktet til å handle transparent og ansvarlig i alle aspekter av vår virksomhet.

Vi ønsker å være åpne og tilgjengelige for allmennheten når det gjelder vårt arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Våre tiltak for å fremme åpenhet og ansvarlighet inkluderer:

 1. Forankring av ansvarlighet: Vi har implementert interne retningslinjer og dokumenter for virksomhetsstyring som tydelig inkluderer ansvarlighet. Vi har definert ansvar for arbeidet med etikk og bærekraft i vår virksomhet, og vi tar dette på alvor gjennom nødvendige prosesser og ansvarsfordeling.

 2. Risikovurdering: Vi gjennomfører regelmessige vurderinger av risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet. Vi identifiserer områder der risikoen er høyest, spesielt knyttet til leverandørkjeden vår, og tar tiltak for å adressere og følge opp disse risikoene.

 3. Tiltak for å motvirke negative konsekvenser: Vi har implementert ulike tiltak for å sikre ansvarlige og bærekraftige arbeidsforhold. Dette inkluderer:

  • Skytjenester og tradisjonell infrastruktur

  • Hybride løsninger

  • Prosjektledelse

  • Brukeropplevelse og merkevareoppbygging

  • Forretningsapplikasjoner

  • Digital tjenesteutvikling

 4. Oppfølging: Vi følger opp implementeringen av forbedringstiltak og nødvendige endringer hos våre leverandører. Vi logger avvik og resultater, og vi rapporterer om dette i våre egne rapporter og kommunikasjonskanaler.

 5. Kommunikasjon med interessenter: Vi ønsker å være åpne og imøtekommende overfor henvendelser fra kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter som ønsker informasjon om vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er dedikert til å kommunisere våre tiltak, fremgang og resultater gjennom ulike kanaler, inkludert vår nettside, og andre relevante dokumenter. Vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt med oss dersom de har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt arbeid.

 6. Samarbeide om gjenoppretting/erstatning: Vi følger opp saker som krever erstatning eller gjenoppretting av skade.

Vi er opptatt av å oppfylle vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet, og vi vil fortsette å arbeide aktivt for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle våre aktiviteter. Vi er åpne for dialog, og vi ønsker å samarbeide med våre interessenter for å oppnå felles mål om bærekraftig utvikling og etisk forretningspraksis.